תנאי הזמנת פעילות או טיול

פעילות או טיול הטעונים רישום

הזמנת טיול או פעילות כפופים להשלמת הליך רישום, תוך הזנת פרטים אישיים שונים, ככל שיידרש. יובהר כי אינך חייב למסור פרטים אלו על פי דין ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת הפרטים בעת הרישום לפעילות או טיול אלו מהווה תנאי לשימוש באותם שירותים והסכמתך למסירת הפרטים.

השימוש באתר ובאפליקציית מטיילים 24/7  יחשב כהצהרתך והתחייבותך כי (א) כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; ו- (ג) השימוש שלך באתר ובאפליקציית מטיילים 24/7  אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.


תנאי הזמנת כרטיסים לפעילות או טיול

האתר רשמי של מלונות מטיילים ו/או מי מטעמה מאפשר, בהתאם לזמינות הפעילויות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת מלונות מטיילים, רכישת כרטיסים לטיולים, כניסה לאירועים ופעילויות שונות המאורגנות על ידי החברה ו/או מי מטעמה (להלן: "פעילויות"). רכישת הכרטיסים טעונה רישום מוקדם על ידי הרוכש (להלן: "הרוכש") כדי מילוי טופס הזמנה באתר הרשמי של מלונות מטיילים ו/או מי מטעמה ומותנית בקיומם של כרטיסים פנויים לפעילות וכן בהתקיימות הפעילות. לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "אישור הזמנה"). מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר הרוכש במעמד ביצוע הרכישה. כמו כן, ייתכן ותישלח אל הרוכש גם הודעת SMS עם פרטים נוספים על שרכש למספר הטלפון הנייד שהזין בעת הזמנת הכרטיסים.

לחברה שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לפעילות או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, לרבות, מילוי פרטי רישום מלאים.

יובהר, כי למלונות מטיילים הזכות לבטל פעילות, בכל רגע טרם התקיימותו, מכל סיבה, ולרוכש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד מלונות מטיילים ו/או מי מטעמה. ביטול פעילות על ידי מלונות מטיילים יקנה לרוכש זיכוי כספי מלא של מחיר רכישת הכרטיסים על ידו.

בעת רכישת כרטיסים, הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל/ת אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעל/ת אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "פרטי התשלום"). התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור הזמנה. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי. הרוכש מאשר בזאת מפורשות העברת פרטיו ופרטי התשלום לצדדים שלישיים לצורך וידוא תקינותם ואישור ההזמנה.

הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

מלונות מטיילים תחייב או תזכה את אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש בהתאם לפרטי ההזמנה, וכן תבצע בדיקות של פרטי התשלום, או תעביר מידע או תשיג מידע אודות המשתמש או על צדדים שלישיים כפי שיידרש מעת לעת ולצורך הזמנת הכרטיסים או מילוי תנאי השימוש, לרבות מספר כרטיס אשראי, זיהוי בעלי אמצעי התשלום ותוקף אמצעי התשלום.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת כרטיס לפעילות או טיול המוצגים באתר מלונות מטיילים ו/או מי מטעמה והתברר כי מי מהם לא זמין, תודיע מלונות מטיילים לרוכש באמצעות הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני והרוכש לא יחויב בגין מוצר/שירות זה. לא יינתן פיצוי בגין מקרה זה.

לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר אישורה. יחד עם זאת, ניתן לבטל, בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת להלן.

מדיניות ביטולים

ביטול עד 7 לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול של 5% ממחיר הפעילות. 

ביטול החל מ-5 ימים ועד 3 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור 50% ממחיר הפעילות.

ביטול פחות מ-3 ימים לפני מועד תחילת הפעילות, יחויב בתשלום המלא.

 רשת מלונות מטיילים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תנאי הביטול המיטיבים או לקבוע מעת לעת תנאי ביטול מיטיבים אחרים ו/או נוספים לפי שיקול דעתה המלא, הגמור והבלעדי.