תקנון פעילות מטיילים עם ספרים

תקנון פעילות "מטיילים עם ספרים" של רשת מלונות מטיילים בשיתוף סטימצקי

תנאי יסודי להשתתפות בפעילות הוא קבלת כל תנאי תקנון זה. משתתף שתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא מקובל עליו, מתבקש שלא להשתתף בפעילות ולא יוכל להיחשב כזוכה.

  1. הגדרות:

החברה” אורשת מלונות מטיילים"

רשת מלונות מטיילים ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים להן המשתפים פעולה עמה במסגרת הפעילות (כהגדרתה להלן).

האתר” או “פייסבוק או "אינסטגרם"

אתר המרשתת שכתובתו www.facebook.com. והאפליקציה החברתית שכתובתה www.instagram.com

הפוסט

המודעה אשר תפורסם בעמוד החברה באתר בנוגע לפעילות (כהגדרתה להלן) שכתובתה – https://www.facebook.com/metailim

משתתף” או “משתתפים”:

בגיר, או קטין שקיבל אישור הורה או אפוטרופוס החוקי מראש, אשר קיים את כל שלבי התחרות (כהגדרתה להלן).

תקופת התחרות” או תקופת הפעילות”:

התחרות (או הפעילות, כהגדרתן להלן) תחל ביום  21/07/2022 ותסתיים ביום  28/07/2022 יובהר בזאת, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת התחרות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. קיום התחרות מותנה בהשתתפות של לפחות 30 משתתפים.

הפעילות"

פעילות "מטיילים עם ספרים" בעמוד החברה באתר, במסגרתה מתבקשים המשתמשים לבצע את הפעולות שלהלן: (1) להיכנס לדף הרשמה שיפורסם בפוסט בו יש למלא כתובת מייל ושם מלא ולקבל הטבה מיוחדת לחברי מועדון סטימצקי ולעשות לייק לעמוד פייסבוק של סטימצקי; (2) כתגובה לפוסט הפעילות, יש לספר "איזה ספר הייתם לוקחים לטיול/חופשה?" (להלן: “התגובה) יובהר כי התגובה תיעשה מפרופיל פייסבוק תקין ובעל תמונת פרופיל. יובהר כי הפעילות תשותף גם באתרי סטימצקי (בכתובות: https://www.facebook.com/SteimatzkyMadaf.HaSfarim אך תתבצע כולה באתר כהגדרתו לעיל.

הפרס”:

כהגדרתו בסעיף 3 לתקנון זה.

השתתפות בפעילות:

2.1 יובהר כי התגובה (כהגדרתה לעיל) הנדרשת לשם ההשתתפות בתחרות תכיל תוכן מקורי בהתאם לאמור לעיל ובכפוף להנחיות החברה כפי שתפורסמנה מעת לעת בעמוד החברה באתר ו/או בכל אמצעי אחר.

2.2 התגובה לא תכיל תוכן בניגוד להוראת כל דין, לרבות תוכן גזעני, פוגעני, גס, רמיזות או תכנים מיניים, לשון הרע, מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, בארץ או בחו”ל.

2.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.2 השתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות לעמוד החברה באתר במסגרת התחרות תמונות, סרטוני וידאו ותגובות העשויות להביך ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים אחרים ו/או בחברה ו/או באתר ו/או בכל צד ג’ אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב. מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מידי ו/או בכל שלב משלבי התחרות, מבלי שתחול על החברה חובה להודיע למשתתף על כך ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.

2.4 הטקסטים שיתקבלו כתגובה יוצגו בעמוד החברה באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.5 בעצם כתיבת התגובה כאמור לעיל, מצהיר ומאשר המשתתף, כי הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.

2.5.1 תגובה ו/או תמונה ו/או סרטון וידאו לכתבה מהווה אישור מצד המשתתף, וכל אדם אחר המצולם בתמונה או בסרטון הוידאו (במידה והועלתה תמונה או סרטון וידאו), ילדיו וכל מי מטעמו (לרבות כל הנהנים מההטבה המגולמת בתחרות) אשר מופיעים בתגובה, כי קראו תקנון זה בעיון וכי הם מסכימים לכל האמור בו ומקבלים עליהם את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכי הוראות אלה יחולו עליו ויחייבו אותם.

2.5.2 המשתתף מודע לכך שהחברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעשות שימוש בתגובה/ תמונה.

2.5.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא בעל מלוא הזכויות בתגובה ובכל תמונה או סרטון וידאו אותו העלה לעמוד החברה באתר וכל מה שהתגובה תכיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר בזאת המשתתף ומתחייב, כי התגובה, לרבות כל תמונה, קטע וידאו או קטע קולי ואו כל אובייקט אחר שתכיל, שיועלה במסגרת התחרות, הנה תגובה מקורית שלו ו/או של אדם מטעמו שנתן אישור להעלאתה, וכי אין בה (או בהצגתה ברבים) כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו, בארץ או בחו”ל ואין בתמונה כל אמירה גזענית, פוגענית, גסות, רמיזות או תכנים מיניים ו/או כל אמירה בניגוד לדין ו/או שעלולה לפגוע ברגשות אדם או ציבור כלשהו.

2.5.4 העלאת התגובה לעמוד החברה באתר על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה – שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד התגובה וכל תמונה, סרטון, קטע קול וכל אוביקט אחר שצורף לה, על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התגובה ו/או השימוש שיעשה בה.

2.5.5 בעצם התגובה בעמוד ו/או העלאת התגובה לעמוד החברה באתר מקנה המשתתף, בין אם זכה בפרס ובין אם לאו ואף אם בוטלה השתתפותו בתחרות מכל סיבה שהיא, את מלוא הזכויות בתגובה וכל מה שהיא מכילה (לרבות זכויות הקניין הרוחני) לחברה, ובכלל זה מאשר הוא לחברה לעשות, אם תבחר בכך, כל שימוש בתגובה, לרבות פרסומה (בליווי קרדיט מתאים ע”י שימוש בשם המשתמש של המשתתף) ברבים, ולרבות העתקתה, הפצתה, שיווקה, מסירתה לציבור, עיבודה, עריכתה וכל כיוצ”ב, וזאת בכל דרך בה תבחר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של החברה, והכל ללא תמורה למשתתף. מובהר, – למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בתגובה ו/או בפרטיו האישיים.

2.6.6 המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהאתר ו/או פייסבוק ו/או אינסטגרם אינו בבעלות ו/או בשליטת החברה, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לאתר ו/או הפייסבוק ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לתקינות עמוד החברה בו ו/או לתקינות הליך ההרשמה לתחרות וכן לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך (ככל שייגרם).

2.6.7 החברה ו/או סטימצקי לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לצד שלישי כלשהו עקב פרסום תוכן על ידי משתתפים במסגרת הפעילות. כל משתתף מסכים לשאת באחריות מלאה כלפי כל משתתף אחר בפעילות, בגין התכנים שיועלו על ידו לאתר הפעילות (ואתרי סטימצקי בהם תשותף הפעילות), ולהפנות כל טענה, זכות, תביעה או דרישה כלפי מי מהמשתתפים האחרים בפעילות, אך ורק כלפי אותו משתתף.

2.6.8  מובהר כי התוכן שהועלה על ידי המשתתפים לאתרי הפעילות ו/או כל מידע ו/או תוכן אחר שיוצג באמצעים אחרים בקשר עם הפעילות, מכל סיבה שהיא, עשוי להיות חשוף לציבור, ובין היתר חשוף לתגובות הגולשים (Talk Back) ו/או לשיתופים של הגולשים (shares, stories), תגוביות (Comments) וחיבובים (Likes) וכדומה, ולמשתתף לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפי החברה או סטימצקי ו/או מי מטעמן בקשר לכך.

2.6.9 המשתתף מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אתר החברה ואתרי סטימצקי הם אתרים נפרדים המנוהלים בנפרד. המשתתף מסכים שסטימצקי תשתף את הפעילות באתריה, מבלי שתהיה לה כל אחריות וכאשר ידוע לו שאין לה שליטה או יכולת בקרה כלשהי על אתר החברה (ובהתאמה, להיפך: לחברה אין כל אחריות או שליטה או יכולת בקרה על אתרי סטימצקי).

2.6.10 החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) שלא להעלות לעמוד החברה באתר, או להסיר מעמוד החברה באתר, לפי העניין, כל תגובה, לרבות, כל טקסט, תמונה, קישור, סרטון וידאו מכל טעם שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) להסיר מעמוד החברה באתר ו/או למנוע העלאה לעמוד החברה באתר שלל תמונות, תגובות, טקסטים, קישורים, סרטוני וידאו המעלים חשש להפרת הוראת כל דין לרבות זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או חשש לפגיעה ברגשות הציבור ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ו/או מכל טעם אחר אותו תראה לנכון.

2.6.11 בכל מקרה האחריות של סטימצקי וכל מי מטעמה, כלפי כל המשתתפים ביחד ולחוד, תהיה מוגבלת עד לגובה מחיר העלות של המארז המוענק על ידה במסגרת הפעילות.

 .3 הפרס:

3.1   בהתאם לבחירת צוות השופטים, יזכה המשתתף בחופשה משפחתית בהרכב של זוג + שלושה ילדים באחד ממלונות רשת מטיילים, על בסיס לינה וארוחת בוקר, וחמישה ספרים של רשת סטימצקי. החברה תעניק לזוכה לינה למשך לילה אחד בהרכב של זוג + 3 ילדים באחד ממלונות רשת מלונות מטיילים, על בסיס מקום פנוי במועד ביצוע ההזמנה ע"י המשתתף, בין התאריכים 26/07/22-31/12/22, למעט תאריכי חגים וחודש אוגוסט . בנוסף, סטימצקי תעניק לזוכה 5 קופונים, כל קופון לבחירת ספר אחד מהמבצע המרכזי (מבחר של מאות ספרים חדשים ורבי מכר), בחנויות הרשת, שמחירו הקטלוגי עד 98 ש"ח (אין עודף), למימוש עד ה-31.09.2022. ניתן לממש את הקופונים גם בנפרד.

3.2 יובהר כי במידה והזוכה לא יממש את זכייתו, לא יהיה זכאי לפיצוי או זיכוי כספי כלשהו.

3.3 יובהר כי החברה מתחייבת להעניק לזוכה את חבילת הנופש המשפחתית בין התאריכים 26/07/22-31/12/22 למעט תאריכי חגי ישראל וחודש אוגוסט, באמצע השבוע בלבד ועל בסיס מקום פנוי, במועד ביצוע ההזמנה ע"י המשתתף, ואינה מחויבת להעניק לזוכה מועדים אחרים למימוש הפרס.

3.4 אין החברה ואין סטימצקי אחראיות לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, כולו או חלקו, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה וסטימצקי ו/או מי מטעמן בעניין זה.

3.5 מובהר בזה כי ככל שפרס כלשהו יהיה חייב במס, הרי שסכום המס יחול על הזוכה בפרס באופן בלעדי.

תנאי הזכייה בפרס:

4.1 החברה תבחר את הזוכה בפרס כהגדרתו לעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “בחירת צוות השופטים") ועל יסוד אמות מידה שיקבעו על ידה דוגמת התאמה לערכיה של החברה, נאותות כללית, מקוריות, השקעה וכיוצא בכך. המשתתף הזוכה יידרש לעמוד בתנאי תקנון זה ובהנחיות המופיעות בעמוד החברה באתר.

4.2 החברה תיצור קשר עם הזוכה דרך תיבת ההודעות באתר ותבקש ממנו לשלוח לה פרטי התקשרות עמו על מנת להעניק לו את הפרס.

4.3 שם הזוכה והספר שציין יפורסמו בעמוד החברה באתר ובאתר החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4 במקרה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכה לא יצור קשר במשך 48 שעות ממועד משלוח ההודעה על הזכיה ע"י החברה כאמור לעיל, יוענק הפרס למשתתף הבא בפעילות בהתאם לקריטריונים אשר פורטו לעיל, וכן הלאה.

4.5 קבלת הפרס כפופה לאימות זהות הזוכה על ידי החברה בכל דרך חוקית, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

(רשום בסע' 4.8)

4.7 כתנאי לקבלת הפרס כהגדרתו לעיל, החברה רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, רשאית החברה לשלול מהזוכה זכאותו לפרס.

4.8 הזכייה בפרס הינה זכייה אישית, על פי הפרטים שנמסרו בעת מעמד הזכייה. לא תתאפשר העברת הפרס מהזוכה לאדם אחר. הפרס אינו ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו במלואם או בחלקם.

4.9 החברה וסטימצקי שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לבטל ולשנות את הפרס, כולו או חלקו, וכן את הזכות להציע פרס חלופי, כולו או חלקו, באותו שווי במונחי מחיר לצרכן כולל מע"מ, על פי שיקול דעתן הבלעדי, כל אחת לפי העניין. לזוכה לא תהיה כל זכות ולא תעמוד כל טענה בנוגע לביטול או שינוי הפרס על ידי החברה או סטימצקי.

4.10 מובהר בזאת במפורש כי סטימצקי לא עוסקת בהפקת שוברים או בשירותי תיירות ונופש ואין לה שליטה על הלינה במלונות של החברה שתיבחר על ידי הזוכה. מימוש הפרס והלינה  עצמה כפופים לתנאים שיימסרו לזוכה ע"י החברה. סטימצקי איננה צד להתקשרות לגבי הלינה, ולא תחול עליה ו/או על מי מטעמה כל אחריות בקשר עם הלינה, מועד הלינה, המצגים שפורסמו בקשר אליה, מימושה, לרבות טיבה, איכותה, מחירה, התאמתה לפרסומים בעניינה או לצרכי הזוכה והנופשים איתו, תוצאותיה, השירותים או המוצרים הנמכרים או ניתנים במסגרתה, ולזוכה לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא כלפי סטימצקי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לזוכה לא תהיה כל טענה לרבות, אך לא רק, בעניין כל נזק, פגם או פגיעה הנובע או קשור בחינה, לרבות דחייתה או ביטולה מכל טעם שהוא ולרבות כוח עליון, שביתה, מזג אויר, מגיפה, הוראות של פיקוד העורף או רשות כלשהי, מצב לחימה, אירועים פליליים, נזיקיים, ביטוחיים, טרור וכדומה, או מכל סיבה אחרת שהיא. הזוכה יתנהל בעניין הלינה ישירות מול החברה והוא מתחייב שלא לעלות כל טענה נגד סטימצקי בנושאים הקשורים בפרס, כולו או חלקו.

5. ביטול הפעילות:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.

6. כללי:

6.1 תקנון זה כתוב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

6.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר רשת מלונות מטיילים, יגברו הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ואינסטגרם, אך תנאי תקנון זה יגברו ככל שתתקיים סתירה ביניהם.

6.4 מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את החברה וכן את סטימצקי ו/או מי מטעמן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.

6.5 בעצם ההשתתפות בפעילות הנך מסכים לכך שהחברה וסטימצקי יעשו שימוש בפרטים מזהים אודותיך לרבות כתובת דוא"ל. כל משתתף בפעילות מצהיר, מסכים ומאשר כי המשתתף והחומרים שיכין עבור הפעילות אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר רשת מלונות מטיילים, בעמוד החברה באתר, באתרי סטימצקי ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום חומריו ותגובתו אותה שיתף במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת קמפיין הפרסום וקידום המכירות של החברה או סטימצקי.

6.6 עם זאת יובהר, כי החברה וסטימצקי לא מתחייבות לפרסומים כאמור של המשתתף ו/או חומריו. עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה יכולה לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידך במסגרת הפעילות. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

6.7 המשתתף בפעילות מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי תקנון זה משלב מרכיבים של שעשוע והנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות, וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות.

6.8 בכל שלב משלבי הפעילות החברה תהא רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, תוכנה, מתכונתה, נהליה, ותקופתה על פי שיקול דעתה המוחלט, במקרים אשר יצדיקו שינוי כאמור. על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת אתר החברה ו/או עמוד החברה באתר ו/או בכל דרך אחרת אשר שתמצא החברה לנכון. בכל מקום שרשום בתקנון זה כי שיקול הדעת הינו של החברה, לא תהא כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה או מי מטעמה בגין השיקולים שהפעילה, ושיקול הדעת יהא בלעדי שלה, ולא תחול עליה כל חובת נימוק. קביעת החברה לכל עניין הקשור לפעילות תהא סופית ומכרעת.

6.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות ו/או מהתקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה רשאית שלא למסור כל פרס שהוא לידי מי שהגיע אליו, תוך ביצוע עבירה או במעשה שאינו כדין.

6.10 באחריות המשתתף לשים לב ללוחות הזמנים המפורטים בתקנון זה ואשר מתפרסמים מעת לעת באתר החברה ובדף החברה באתר.

6.11 במידה שיידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או בשלב כלשהו מהפעילות ו/או למימוש הזכייה על ידי הזוכה/ים בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל ו/או עקב כוח עליון, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מכל אדם מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו.

6.12  למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

6.13 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות משתתף כלשהו בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות.

6.14 מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או קלקול שעלולים להיגרם כתוצאה ממימוש הפרס ו/או כתוצאה מההשתתפות בפעילות. החברה פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את התחייבות החברה למסור את הפרס למשתתף אשר זכאי לכך בהתאם לתקנון זה.

6.15 במקרה שהגיע לידי החברה מידע לפיו הזכייה בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא החברה רשאית שלא למסור את הפרס למשתתף כאמור ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור.

6.16 הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט בחיפה.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לעמוד החברה באתר
אנו מאחלים הצלחה לכל המשתתפים
!