תקנון שימוש אתר רשת מלונות מטיילים

1. כללי

1.1 אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של רשת מלונות מטיילים [להלן:"המלון"].

1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין,

כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.

1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה

לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.


2. סיכונים ואחריות

2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן

בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיתן במציאות.

2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא (" as is ") והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי

המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי.

המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

2.5 המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד,

ועשוי להיות חלקי ולא שלם. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.

2.6 המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.7 המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

2.8 המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.


3. הזמנת אירוח

3.1 כללי

3.1.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.1.2 הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 046883040/34 או באמצעות אתר זה.

3.1.3 פרטי רוכש השירותים

3.1.3.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים. לרבות מס תעודת זהות או מס דרכון ומס כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.

3.1.3.2 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.1.3.3 הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.1.3.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

3.2 אופן ההזמנה

3.2.1 המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

3.2.2 בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך אבטחה בלבד. למעט חגים וחודשים יולי אוגוסט בהם תידרש מקדמה של 10% שלא תוחזר ללקוח במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא.

3.2.3 התשלום יתבצע במלואו עם הכניסה למלון במזומן ואו בכרטיס אשראי.

למעט הזמנות שהינן ללא החזר ובהן התשלום יעשה בעת ביצוע ההזמנה ולא יוחזר במקרה של ביטול.


4. תנאים והגבלות

4.1 המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ (למעט באילת), בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת.

4.2 המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

4.3 המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש.

המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

4.4 המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

4.5 המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות

טכניות.

4.6 מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.

4.7 אין כפל מבצעים והנחות.

4.8 קבלת ופינוי חדרים:

4.8.1.1 קבלה: בימי חול בשעה 15:00 , ובשבת או חג בשעה 18:00

4.8.1.2 פינוי: בימי חול עד השעה 11:00 , ובשבת או חג עד השעה 14:00

4.8.1.3 הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון

וכרוכה בתשלום נוסף.

4.9 תינוקות וילדים:

4.9.1 הגדרות:

"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.

"ילד" – מי שגילו עד 12 שנים.


5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.


6. ט.ל.ח 


7. ביטול הזמנה

7.1 ביטול הזמנת אירוח ושאר השירותים שהוזמנו במסגרת אתר travelhotels.co.il , יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור מרשת מלונות מטיילים על תנאי העסקה.

7.2 עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת הדרכים הבאות:

• בעל פה, קרי – בטלפון: 04-6883040, או בהודעה בעל פה במקום העסק.

• בדואר רשום למרכז ההזמנות של רשת מלונות מטיילים שכתובתו מרקוני 22 חיפה מלונות מטיילים. 

• בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] 

• בפקסימיליה: 04-6883037

• בצור קשר באתר רשת מלונות מטיילים

בהודעת הביטול יפרט המזמין את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.

למדיניות הביטולים המלאה>>


8. מתחם הבריכה

הרחצה בבריכת הקיבוץ הינה באחריות המתרחצים בלבד ובאחריות הקיבוץ.

מלונות מטיילים אינם בעלי הזכויות במקרקעין/ואו מפעילי הבריכה, ולפיכך לא תחול על מלונות מטיילים כל אחריות בקשר עם הכניסה לבריכה ו/או השימוש בה.

רחצת ילדים עד גיל 12 בפיקוח מבוגר בלבד ועל אחריות האורחים. הנכם מתבקשים להקפיד

על שמירת ההוראות והנהלים במתחם הבריכה.


9. הוראות שונות

9.1 ניתן להביא כלבים [למעט מלון מטיילים מטולה].

9.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת

אורחים למתחם המלון / הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

9.3 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש.

9.4 אין לעשן בתחום המלון מלבד המקומות המותרים לכך.

9.5 המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתקן נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום.

9.6 שמירת המקום

9.6.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

9.6.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

מלונות מטיילים

יש לך שאלות אלינו?

ליצירת קשר